• TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
  8:15-8:30OpeningOpeningOpeningOpeningOpening
  8:30-8:58LiteracyLiteracyLiteracyLiteracyLiteracy
  9:23-10:10PE/MusicPE/LibraryPE/MusicArtPE/Music
  10:10-10:32WritingWritingWritingWritingWriting
  10:32-10:57RecessRecessRecessRecessRecess
  10:57-12:10LiteracyLiteracyLiteracyLiteracyLiteracy
  12:10-12:35LunchLunchLunchLunchLunch
  12:35-12:45Read-AloudRead-AloudRead-AloudRead-AloudRead-Aloud
  12:45-1:45MathMathMathMathComputers 1:19
  1:45-2:15 WritingWritingWritingWritingMath
  2:15-2:50Social/ScienceSocial/ScienceSocial/ScienceSocial/ScienceSocial/science
  3:00ClosingClosingClosingClosingClosing